Certification Authority

Certification Authority ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: [...]