บริการ

Service_Image
  • ให้บริการ Digital Signature สำหรับการทำ Paperless โดยครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเอกสาร E-Form , Process การทำงานของ Workflow รวมถึงการ Stamp Digital Signature ให้กับเอกสาร PDF เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล
  • Solution ที่หลากหลาย ที่เหมาะกับเอกสารแต่ละประเภท เช่น เอกสารภายในบริษัท เอกสารทางบัญชี เอกสารสัญญา ที่มีการจัดการไม่เหมือนกัน
  • Solution สำหรับการจัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร และ ขั้นตอนการป้องกันเอกสาร ที่ผ่านมาตรฐาน PDPA มั่นใจได้ 100 % สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ
  • Solution Monitor การเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ แบบ Realtime ช่วย Admin ในการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการ