Veracity_Logo1
Veracity_Logo1
Veracity_Logo1

Certification Authority

Certification Authority ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: [...]

By |2021-09-07T17:37:44+07:00September 7, 2021|[email protected]|0 Comments

Electronic Signature

Electronic Signature การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signature ) ปัจจุบันได้มีการนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในองค์กร เพื่อทำให้การทำธุรกรรม [...]

By |2021-09-07T14:02:29+07:00August 30, 2021|[email protected]|0 Comments

จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature

กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ [...]

By |2021-09-07T14:25:41+07:00August 9, 2021|[email protected]|0 Comments

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง” เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในมาตรา 28 [...]

By |2021-09-07T15:07:28+07:00August 4, 2021|[email protected]|0 Comments

มาตรา 9 e-Signature

มาตรา 9 e-Signature ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสะดวก รวดเร็วมาใช้ในการทำธุรกรรมและการให้บริการประชาชนมากขึ้นประกอบกับได้มี พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ออกมารองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ ดังนั้น [...]

By |2021-07-27T16:24:09+07:00July 27, 2021|[email protected], E-Signature|0 Comments
Go to Top