อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ ร่วมมือกับ เมตาซิตี้ ในการส่งเสริมธุรกิจ Digital Agency ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล

บริษัท อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ จำกัด หรือ “อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ” โดยนางสาวชนกนันท์ ผดบัวตง ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการยกระดับความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับ บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด โดยนางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มุ่งเน้นความมั่นคง ปลอดภัย และ สร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด

นางสาวชนกนันท์ ผดบัวตง ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ เป็นบริการด้าน Digital Agency ที่ครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงนำ Veracity มายกระดับการส่งเสริมการบริการให้มีประสิทธิภาพในการมุ่งสู่องค์กร Digital Agency ที่มีความทันสมัยมากที่สุด

ทางด้าน นางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด กล่าวว่า เมตา ชิตี้ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ ในการสนับสนุน อัปเปอร์คัซ ครีเอทีฟ มุ่งสู่บริษัท Digital Agency ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในการบริการลูกค้าเพื่อยกระดับความประทับใจ โดยนำ Veracity เป็นส่วนหลักที่สำคัญในการบริการลูกค้า ซึ่งหวังว่าด้วยประโยชน์ของ Veracity ทั้งในด้านของการลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงความสะดวกสบายในการเซ็นเอกสาร รวมถึงการทำสัญญาต่างๆ กับลูกค้าการทำใช้บริการ Digital Agency จะมาช่วยยกระดับการบริการให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด