จอย ทู เดอะ เวิลด์ จับมือกับ เมตาซิตี้ ในการขับเคลื่อนเข้าสู่การยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล

บริษัท จอย ทู เดอะ เวิลด์ จำกัด หรือ “จอย ทู เดอะ เวิลด์” โดยนางสาวมยุรฉัตร อธินันทน์ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการยกระดับความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับ บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด โดยนางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มุ่งเน้นความมั่นคง ปลอดภัย และ สร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด

นางสาวมยุรฉัตร อธินันทน์ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท จอย ทู เดอะ เวิลด์ จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือกันครั้งนี้ทางจอย ทู เดอะ เวิลด์ บริษัทด้านการนำเที่ยวได้มีแผนในการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยมุ่งหวังในการนำ Veracity มาเป็นจุดเด่นในการพัฒนาการบริการให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ทางด้าน นางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด กล่าวว่า เมตา ชิตี้ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ จอย ทู เดอะ เวิลด์ ในการสนับสนุน จอย ทู เดอะ เวิลด์ ใช้ Veracity ระบบแพลตฟอร์ม Digital Signature ในธุรกิจทัวร์หรือธุรกิจนำเที่ยว เพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ในการช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดย Veracity นั้น ยังช่วยในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินการเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงการลดระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงในแง่มุมขององค์กรเองนั้น ยังช่วยในการลดต้นทุนการจัดเก็บเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงาน และยังช่วยในการอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนอื่นๆ ขององค์กร ที่จำเป็นจะต้องมีการเซ็นเอกสารต่างๆ เป็นต้น