TÜV SÜD หนึ่งในพันธมิตรของ Metacity ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการพบปะร่วมมือกันในการจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ณ ประเทศไทย

บริษัท TÜV SÜD เป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทั้งในการเป็นผู้ให้บริการด้าน Auditing and System Certification, Inspection, Training, Knowledge services, Advisory, Testing, และ Certification ซึ่งในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างยั่งยืน