อีกความร่วมมือที่สำคัญ ดาวอย จับมือกับ เมตาซิตี้ ในการขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล

บริษัท ดาวอย จำกัด หรือ “ดาวอย” โดยนางสาวกนกกร ประสงค์ธนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการยกระดับความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับ บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด โดยนางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มุ่งเน้นความมั่นคง ปลอดภัย และ สร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด

นางสาวกนกกร ประสงค์ธนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดาวอย จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือกันครั้งนี้ทางดาวอย บริษัทด้าน Data Analytics ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้แพลตฟอร์ม “Veracity” ในการยกระดับนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการทำงาน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Digital Signature ในการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขององค์กร

ทางด้าน นางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เมตาชิตี้ จำกัด กล่าวว่า เมตา ชิตี้ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ดาวอย ในการสนับสนุน ดาวอย เพื่อใช้ ระบบแพลตฟอร์ม Digital Signature, Digital Certificate Management and Digital Identity Platform ภายใต้ชื่อ “Veracity” โดยทาง เมตาซิตี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริษัท ดาวอย และหวังว่า Veracity จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการยืนยันตัวตนโดยมีผลทางกฎหมาย และสามารถป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลหรือปลอมแปลงตัวตน นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Veracity ยังช่วยในเรื่อง ของการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาเอกสารต่างๆ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคต