Veracity_Logo1

ระบบการศึกษาที่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก เช่น รายงานผลการเรียน ฟอร์มเอกสารในการทำงาน ( จัดซื้อ ขอดูงาน ฝึกอบรม ) เป็นภาระสำหรับโรงเรียนเป็นอย่างมาก และ มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะลดภาระการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียน มาหลายครั้งแต่ภาระของคุณครูดูจะไม่น้อยลงเลย

ข่าวที่เกี่ยวกับภาระการจัดทำเอกสารของครู เช่น

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย มีการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ มีการเพิ่มครูธุรการให้ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับท้องถิ่นในเรื่องการจ้างครู

มิติที่ 2 ด้านการเชื่อมโยง มีการลดภาระงานของหน่วยงาน ลดกิจกรรมการประกวด การประเมิน ให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาครู ปรับระบบรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนา และเพิ่มมาตรการกำกับติดตาม

มิติที่ 3 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (วิทยฐานะ) ลดการทำผลงานเอกสาร ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับครู สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพแก่ครูธุรการ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชานเมือง ควรขยายฐานงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองได้

ซึ่งในแง่ของ Technology ที่สามารถช่วยให้การทำงานของครูทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และ ง่ายในการนำมาใช้ เช่น ระบบ E-Signature ที่ช่วยให้การ Print เอกสารไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะคุณสมบัติของระบบ E-Signature

  • แทนลายเซ็น ได้และมีกฎระเบียบยอมรับ
  • เอกสารที่ใช้ E-Signature ไม่สามารถแก้ไขได้
  • ไม่ต้องมีที่จัดเก็บเอกสาร
  • ไม่ต้อง Scan เอกสารในการจัดเก็บอีกต่อไปเพราะไม่ต้องเซ็น
  • ค้นหาได้ง่าย
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน