Monthly Archives: August 2021

Electronic Signature

Electronic Signature การเลือกใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Signature ) ปัจจุบันได้มีการนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในองค์กร เพื่อทำให้การทำธุรกรรม [...]

2021-11-01T14:55:00+07:00August 30, 2021|Blog@TH|

E-TAX INVOICE

e-Tax Invoice การจัดทำใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามประมวลรัษฎากร[i]  มาตรา [...]

2021-09-07T13:59:26+07:00August 18, 2021|Blog@TH|

จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature

กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง e-Signature ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน และลดการใช้กระดาษ [...]

2021-09-07T14:25:41+07:00August 9, 2021|Blog@TH|

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE

มาตรา 26 + 28 E-SIGNATURE “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง” เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 และอาศัยใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในมาตรา 28 [...]

2021-09-07T15:07:28+07:00August 4, 2021|Blog@TH|
Go to Top