ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE

เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานแบบ New Normal ยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าต้องมีทั้งผลดี และผลเสียตามมา หนึ่งในเทคโนโลยีที่นิยม นั่นก็คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการยืนยันตัวบุคคลโดยการจับปากกาลงมาเซ็นในกระดาษ ผลเสียที่พบบ่อยคือ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลายเซ็นนั้นๆ ถูกเซ็นจากเจ้าของลายเซ็นจริงๆ ไม่ได้มีการปลอมแปลงเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดวิธีการ ป้องกันเอกสาร E-SIGNATURE เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการปลอมแปลงลายเซ็น โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส และการยืนยันตัวตนของผู้เซ็น ทำให้มั่นใจ และตรวจสอบได้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นี้ถูกเซ็นจากเจ้าของลายเซ็นจริงๆ

Free e-signature test

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น SIGNATURE จากตัวจริง​

การลงนามแบบดิจิทัล (Digital Signature) ต้องใช้ Public Key Infrastructure (PKI) โดยลายเซ็นดิจิทัลแต่ละรายการจะมีคู่ของคีย์ ทั้ง Private Key ที่หมายถึง การเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกใช้โดยผู้ลงนามเท่านั้น และจะไม่ถูกแชร์ออกไปภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วน Public Key จะหมายถึง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งาน และเผยแพร่สู่ภายนอกได้ โดยต้องมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ในการยืนยันตัวตนของผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามดังกล่าวนี้ จะมีความปลอดภัยมากกว่าการลงนามด้วยปากกาบนกระดาษ เพราะสามารถพิสูจน์การแก้ไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที

ชนิดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด

 1. Personal Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้บุคคล หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ จะมีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี
 2. Enterprise Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็น หน่วยงาน หรือ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ จะมีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี
 3. Computer/ Equipment Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางเครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ (Router) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ จะมีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี
 4. Web Server Certificate (SSL Certificate) คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของ Web Server โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ จะมีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี

*************************************************************************************************************************************

การป้องกันไฟล์ DIGITAL ให้น่าเชื่อถือ​

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และลายเซ็นดิจิตอล ต้องใช้ Public Key Infrastructure (PKI) ในการตรวจสอบ เนื่องจากกุญแจเหล่านี้ ใช้เพื่อปกป้องความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง หรือ การใช้งานที่เป็นอันตรายต่อข้อมูล เมื่อคุณส่ง หรือ ลงนามในเอกสาร คุณต้องมั่นใจว่าเอกสาร และคีย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างปลอดภัย Certificate Authority (CA) จึงเป็นองค์กรผู้ให้บริการความน่าเชื่อถือของลายเซ็น และให้การรับรองลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งทั้งผู้รับ และผู้ส่งเอกสารต้องตกลงใช้ CA ตามที่กำหนดร่วมกัน ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ต้องมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย

 • Signer Authentication เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร เนื่องจากลายเซ็นสามารถเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้
 • Data Integrity เพื่อตรวจสอบว่าภายหลังจากที่เอกสารได้ทำการลงนามแล้ว มีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่
 • Non-repudiation เพื่อป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมาย เนื่องจากลายเซ็นดังกล่าวมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ได้ในชั้นศาล

*************************************************************************************************************************************

ทำไม E-SIGNATURE ถึงป้องกันการแก้ไขได้​

เมื่อการลงนามเอกสารเสร็จสมบูรณ์ เอกสารทั้งหมดจะถูกประทับตราด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน Public Key Infrastructure (PKI) ที่ได้รับการยอมรับ ตราประทับนี้จะสามารถระบุได้ว่า ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้อง และเอกสารไม่ได้ถูกดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ลงนาม หากเอกสารที่ประทับตราแล้วถูกแก้ไข เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้จะแสดงข้อความแจ้งผู้เปิดเอกสารให้เห็นว่าเอกสารนี้ถูกแก้ไขหลังการประทับตรา

โดยขั้นตอนหลักๆ ที่สำคัญในการลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มักจะประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนการส่งข้อมูล
  • มีการอัดโหลดเอกสารที่ต้องการลงในระบบ
  • กำหนดส่วนที่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น จุดที่ต้องเซ็น ชื่อเอกสาร วันที่จัดทำ เป็นต้น
  • ส่งต่อไฟล์ผ่านระบบ ไปยังอีเมลของผู้รับที่ถูกกำหนดไว้
 • ขั้นตอนการลงนาม
  • ผู้ลงนามได้รับอีเมลแจ้งตรวจสอบข้อมูล และลงนามในเอกสาร
  • มีระบบยืนยันตัวตนก่อนการลงนาม
  • กรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
  • เลือกรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งค่าไว้
  • ทำการยืนยันการลงนามในเอกสาร

เมื่อเอกสารได้รับการลงนามครบถ้วน ผู้เกี่ยวข้องทุกคน จะได้รับแจ้งทางอีเมล และเอกสารเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียกดู หรือ ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลภายหลังได้

*************************************************************************************************************************************

DIGITAL CERTIFICATE เก็บข้อมูลอะไรบ้าง​

 • รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Profile)
  • Serial Number: หมายเลขของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • Signature Algorithm: วิธีการที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล
  • Issuer: ชื่อของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • Validity: วันเวลาที่เริ่ม และสิ้นสุดการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • Subject: เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร
  • Subject Public Key Information: กุญแจสาธารณะของผู้ใช้บริการ และวิธีการที่ใช้ในการสร้าง
 • ข้อมูลเพิ่มเติมของใบรับรอง (Certificate Extension)
  • Authority Key Identifier: ระบุถึงกุญแจสาธารณะของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • Key Usage: วัตถุประสงค์ในการนำกุญแจไปใช้งาน
  • Extended Key Usage: วัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการนำกุญแจไปใช้งาน
  • CRL Distribution Points: ระบุถึงที่อยู่ของรายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • Basic Constraints: ระบุถึงประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นของผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนชั้นสูงสุดของห่วงโซ่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Chain) ที่ถูกทำการรับรองต่อ
   กันเป็นทอดๆ
  • Certificate Policies: ระบุถึงข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงไปยังเอกสารแนวนโยบายใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบุในรูปของ Object Identifier (OID)
 • อัลกอริธึมสำหรับการสร้างคู่คีย์ (Algorithm object identifiers)
 • รูปแบบของชื่อ (Name Forms)
 • ข้อจำกัดของชื่อ (Name constraints)
 • OID ของนโยบายใบรับรองอิเล็กทริกนิกส์ (Certificate policy object identifier)
 • นโยบายเรื่องข้อจำกัดของการใช้ส่วนขยาย (Usage of Policy Constraints extension)
 • นโยบายในการระบุรูปแบบและความหมาย (Policy qualifiers syntax and semantics)
 • การดำเนินการในส่วนของความหมายสำหรับนโยบายเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Processing semantics for the critical Certificate Policies extension)

*************************************************************************************************************************************

สรุปข้อดี และข้อเสียของการใช้ DIGITAL SIGNATURE

ข้อดี

 • เมื่อเอกสารผ่านขั้นตอนการลงนามทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้นหากมีการแก้ไขก็จะสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้ลายเซ็นหมดสภาพไป
 • ผู้เซ็นเอกสารสามารถกำหนดระดับความน่าเชื่อถือได้
 • ผู้เซ็นเอกสารจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
 • สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เทียบเท่ากับการเซ็นเอกสารในกระดาษด้วยหมึกปากกา

ข้อเสีย

 • มีความยุ่งยาก ตรวจสอบหลายขั้นตอนในการเข้ารหัสลับ มากกว่าลายเซ็นบนกระดาษ