เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ มุ่งมั่นสู่ Digital Services

เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ ยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่อดิจิทัล รองรับนวัตกรรมเข้าสู่สากลมากยิ่งขึ้น เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ [...]